Sidor

GDPR och köpvillkor

Dataskyddspolicy (GDPR) 

 I denna dataskyddspolicy finns information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter.

Vilka vi är.

Firma namn – Frej Bildelar AB
org. nr 559249-8728
adress Frejgatan 49
113 49 Stockholm
telefon 08-313030
Vår webbplatsadress är: http://frejbildelar.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

 

Alla som frivillig lämnar sina uppgifter till oss, kan i detta dokument läsa om hur uppgifterna behandlas.

Vi inhämtar och tar emot personuppgifter- namn, adress, personnummer, registeringsnummer på bilen via direkt kontakt med dig, via telefon, e-mail,  kontakt formulär på webbplatsen eller när du ligger en order på hemsidan. Vi använder också folkbokförings register och bilregister.

Genom att beställa eller använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy
och vår behandling av dina personuppgifter.

För att vi ska få behandla dina uppgifter måste vi finna stöd i gällande dataskyddreglering (GDPR)- rättslig grund.

Dina personuppgifter behandlas för att kunna hantera beställningar, fakturor i samband när du beställer reservdelar, och för eventuella kreditupplysningsändamål, hantera reklamationer, avhjälpa fel samt för att hantera klagomål.

COOKIES

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

 

 

Personuppgiftsansvarig

samt vilka har tillgång till uppgifterna

 Vi värnar om att den information som behandlas inte blir tillgänglig för obehöriga, uppgifterna behandlas konfidentiellt. Behöriga är de som arbetar på företag och behöver 

utföra de tjänster vi tillhandahåller.

Adam Norek är personuppgiftsansvarig.

Dina uppgifter förmedlas även vidare till underleverantörer i syfte att kunna erbjuda betalnings och fraktlösningar samt sms aviseringar och e-post utskick. 

Personuppgiftsbiträden få enbart behandla uppgifterna i enlighet med de instruktioner för det syfte som personuppgiftsansvarige angett i avtalet.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy, såvida vi inte är skyldiga att göra detta till följd av rättslig skyldighet eller ett medgivande från dig. Vid misstanke om brott kan dina uppgifter förmedlas vidare till myndigheter.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än garanti/reklamations tiden för köpt
reservdel eller enligt lagstadgade lagringstider.

De som driftar vår IT lösningar och hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till
personuppgifter. Vi har säkerställt att de följer den nya lagen, genom att teckna avtal
som säkerställer att dina personuppgifter skall skyddas.

om en del av leveransen av våra tjänster, använder vi oss av underleverantörer i rollen underbiträden och genom dessa behandlas personuppgifter på uppdrag av oss. Exempel på underleverantörer som vi använder är mailleverantör, bank och affärssystem. Detta innebär att vi kan lämna ut personuppgifter till tredje part, för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal, lagen, krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga tekniska- eller säkerhetsproblem.

 

Och för att kunna återkoppla till dig som kund, där det kan krävas direktkontakt

Om vi för att följa lagen eller av myndighetenskrav blir ombedda att lämna ut
personuppgifter kommer vi att informera dig om det. 
Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss för
att göra en begäran. 

Du når oss på följande mejladress info@frejbildelar.se eller telefon 08-313030

 

Säkerhetsåtgärder

 och hur länge uppgifterna sparas
 
Vi har vidtagits flera säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och ändringar av de uppgifter vi har under kontroll.
Exempelvis är våra interna register lösenordsskyddade. Vi har även strikta regler för de som har tillgång till databaser med kundinformation.
Personuppgifter får inte lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Personuppgifter som inte längre får lagras, raderas därför med jämna mellanrum (enligt principen om lagringsminimering). Vi loggför varje gallring i ett särskilt dokument för att säkerställa att gallring sker minst årligen. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker årligen.
Fysiska utskrivna dokument, exempelvis orderbekräftelser, avtal eller kvitton, lagras utom räckhåll för obehöriga
  1. Vi sparar personuppgifter så länge de behövs och är nödvändiga, för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan komma att sparas under en längre tid om det behövs för att vi ska följa gällande lagstiftning.

  2. Personuppgifter som är en del av nödvändigt bokföringsunderlag blir lagrat så länge som bokföringslagen kräver det.

  3. Uppgifter kan sparas under viss tid för säkerhetskopiering, arkivering, revision, eller för att på annat sätt behålla och förbättra våra tjänster. Gallring av icke längre nödvändiga personuppgifter sker minst en (1) gång per år.

Eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter kan meddelas till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden eller till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Köpvillkor

Pri­ser­na

Samt­li­ga pri­ser är an­giv­na i svens­ka kro­nor och in­klu­de­rar 25 % moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive moms och frakt. 

Vi re­ser­ve­rar oss för even­tu­el­la pri­sänd­ring­ar på grund av änd­rad moms el­ler onor­malt sto­ra för­änd­ring­ar i va­lu­talä­get el­ler in­köps­pri­ser samt mot even­tu­el­la pub­li­ka­tions­fel på si­dan. Frakt­kost­nad en­ligt gäl­lan­de pris­lis­ta till­kom­mer. Vi skic­kar van­ligt­vis al­la brev och pa­ket med Pos­ten. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att det kan fö­re­kom­ma fel­ak­ti­ga pris­upp­gif­ter på webb si­dan då kan vi an­nul­le­ra en or­der pga. det sak­na­des pris (0kr:, 1kr) el­ler att le­ve­ran­tö­ren har höjt pri­set ut­an att med­de­la oss.

Ut­by­tes­pris

Några av våra produkter kan beställas som utbytes. 

Ob­ser­ve­ra att al­la vå­ra pri­ser på utbytes start­mo­to­rer och ge­ne­ra­to­rer för­ut­sät­ter att vi får din gam­la i in­byte. Om man in­te läm­nar stom­me in­om 10 da­gar då ska man be­ta­la stom­kost­nad (200-1500kr).

Be­ställ­ning och le­ve­rans

Be­ställ­ning ge­nom­förs via:
• Web­bu­tik www.frejbildelar.se eller www.bildelsbasen.se
• E-mail: in­fo@frej­bil­de­lar.se
• Te­le­fon: 08-313030

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd.

Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls.

Vi skic­kar van­ligt­vis al­la va­ror med Post­Nord 

Fraktkostnader inklusive moms:

upp till 1kr – 49kr

upp till 5kg- 140kr

upp till 10kr- 180kr

upp till 20kg- 220kr

Beställningar på hemsidan har ett fast pris 125kr

Beställningar som kommer innan kl. 16.00 skickas i regel samma dag

Ef­ter över­ens­kom­mel­se det går bra att av­häm­ta va­ror på Frej­ga­tan 49- Stock­holm.

Out­lös­ta pa­ket

Vid ej ut­löst för­sän­del­se de­bi­te­ras frakt (tur och re­tur) och ev. postförskotts­av­gift samt han­te­rings­kost­na­der- 20% av va­ruvär­det men minst 150kr. Al­la be­drä­ge­ri­er och fals­ka be­ställ­ning­ar po­li­san­mäls.

Be­tal­ning

• Kort­be­tal­ning på in­ter­net– (Vi­sa, Mas­ter Card)
• För­skotts­be­tal­ning Be­ta­la till BG 363-9481 eller Swish 123 323 3079 ange ditt namn och or­dernr (reg nr)
• Post­för­skott Du be­ta­lar på post­kon­to­ret el­ler an­nat ut­läm­ning­stäl­le, till­kom­mer 120kr

Trans­portska­dor

Om Du vid mot­ta­gan­det upp­täc­ker att för­sän­del­sen är trans­port­ska­dad, skall Du ome­del­bart an­mä­la det­ta till Pos­ten el­ler trans­por­tö­ren. Om des­sa ej åta­ger sig ska­de­an­sva­ret, skall Du kon­tak­ta oss. Em­bal­la­get spa­ras för even­tu­ell re­kla­ma­tion till pos­ten för trans­port­ska­da. Dolt fel: An­mäls till Frej Bil­de­lar in­om 3 da­gar från mot­ta­gan­det av va­ran.

Ång­er­rätt och re­tur

En­ligt di­stans­av­talsla­gen har man som kon­su­ment rätt att ång­ra ett köp in­om 14 ka­len­der­da­gar. Om Du ång­rar Ditt köp och skic­kar till­ba­ka he­la or­dern be­ta­lar vi till­ba­ka det be­lopp Du har be­ta­lat. För att en re­tur skall ac­cep­te­ras mås­te va­ran na­tur­ligt­vis va­ra oan­vänd. För pro­duk­ter som in­te re­tur­ne­ras i sitt ur­sprung­li­ga skick kom­mer Frej Bil­de­lar att de­bi­te­ra kun­den kost­na­der för att åter­stäl­la pro­duk­ten. Ar­tik­lar spe­ci­ellt hem­tag­na på kun­dens be­gä­ran (be­ställ­nings­va­ra) åter­ta­ges ej. Re­tur­pa­ket får in­te skic­kas till oss mot post­för­skott el­ler ef­ter­krav. Vill Du som kund ha kon­tant ut­be­tal­ning i sam­band med öp­pet köp, el­ler re­tur upp­ge all­tid ett bank­kon­to­num­mer.

 Ång­er­rätt och öp­pet köp 14 da­gar gäl­ler ej fö­re­tag.

Ga­ran­ti och re­kla­ma­tion

En­ligt köpla­gen och kon­su­ment­köpla­gen. För mer in­fo se Kon­su­ment­ver­ket.http://www.konsumentverket.se/ Vi läm­nar 2 års ga­ran­ti. Ga­ran­tin gäl­ler om nå­gon va­ra, trots nor­mal an­vänd­ning, skul­le gå sön­der. Ga­ran­tin gäl­ler från in­köps­da­tum. Vi be­sik­ti­gar var­je för­sän­del­se in­nan den skic­kas till dig. 

Skul­le va­ran än­då va­ra ska­dad el­ler fel­ex­pe­di­e­rad när den an­län­der så åtar vi oss att kost­nads­fritt åt­gä­da felet. Kon­tak­ta all­tid oss in­nan du skic­kar en re­kla­ma­tion. 

Kon­sta­te­rar vi fel i ma­te­ri­al el­ler till­verk­ning re­pa­re­rar vi va­ran el­ler sän­der dig en ny. Kö­pa­ren står för re­tur­frak­ten, om va­ran är fel­fri.

Ga­ran­ti­an­språk gäl­ler in­te:
• Om va­ran in­te un­der­sökts och jäm­förts med den gam­la de­len
• På re­na sli­ta­ge­de­lar som t ex kol
• Om va­ran mon­te­rats fel­ak­tigt, inte fackmannamässig
• Om in­grepp gjorts på fel­ak­tig va­ra ut­an vårt med­gi­van­de

• Om varan är inte fullbetald (utbytes, ev. stomavgift)

 

Vi ac­cep­te­rar in­te kost­na­der:
• För mon­te­ring/de­mon­te­ring av fel­ak­tig va­ra
• För re­pa­ra­tion på an­nan verk­stad
• Even­tu­ell följd­kost­nad or­sa­kad av den fel­ak­ti­ga va­ran
• För pro­duk­tions­bort­fall el­ler ma­skinstil­le­stånd

Frej Bildelar AB tar ansvar för varor sålda under namnet Frej Bildelar (enskild firma jan2008-april2020).

Vid even­tu­ell tvist föl­jer vi All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­dens (ARN) re­kom­men­da­tio­ner.

Frej Bil­de­lar 2008 -(se­nas­te änd­ring 2020-05-03)