Köp och leverans

Le­ve­rans­sätt

Vi skic­kar al­la försändelse med Pos­tNord

Le­ve­rans­tid 1-3 ar­bets­da­gar.

Om en le­ve­rans skul­le va­ra för­se­nad - med­de­lar vi Dig via e-mail.  

Frakt­kost­na­der- inkl. moms
Mind­re reservde­lar kan skickas som varubrev.

upp till 250gram-39kr
251-500gram-59kr
501-1000g-79kr
1-2kg-99kr


Post­pa­ket -PostNord MyPack Collect
0- 5kg- 135kr
5kg-25kg  -165kr


Finns möj­lig­het att skic­ka ex­press eller hempaket (gäl­ler Pos­tens Pris­lis­ta)

Företagspaket- PostNord Parcel -en­dast fö­re­tagskun­der
0kg-35kg - 165kr 

Finns möj­lig­het att skic­ka med DPD Fö­re­tagspa­ket 09.00 el­ler DPD Fö­re­tagspa­ket 12.00- gäl­ler Pos­tens Pris­lis­ta.

Köp i internet butiken har 99kr i frakt/expeditionsavgift.

And­ra frakt­sätt- gäl­ler Pos­tNords pris­lis­ta.


Be­tal­nings­sätt
För­skotts­be­tal­ning -Plus­Gi­ro 462496-1, Swish 123 305 9045 - ut­an ex­tra kost­nad
Kort­be­tal­ning Vi­sa, Mas­ter­card (kommer att installeras i internetbutiken snart)
Post­för­skott  kos­tar 120kr 
Faktura Svea- se separat in­for­ma­tions­blad.

Köpvillkor

Pri­ser­na

Samt­li­ga pri­ser är an­giv­na i svens­ka kro­nor och in­klu­de­rar 25 % moms. Vi re­ser­ve­rar oss för even­tu­el­la pri­sänd­ring­ar på grund av änd­rad moms el­ler onor­malt sto­ra för­änd­ring­ar i va­lu­talä­get el­ler in­köps­pri­ser samt mot even­tu­el­la pub­li­ka­tions­fel på si­dan. Frakt­kost­nad en­ligt gäl­lan­de pris­lis­ta till­kom­mer. Vi skic­kar van­ligt­vis al­la brev och pa­ket med Pos­ten. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att det kan fö­re­kom­ma fel­ak­ti­ga pris­upp­gif­ter på webb si­dan då kan vi an­nul­le­ra en or­der pga. det sak­na­des pris (0kr:-) el­ler att le­ve­ran­tö­ren har höjt pri­set ut­an att med­de­la oss.

Ut­by­tes­pris

Ut­by­tes ag­gre­gat be­ty­der en re­no­ve­rad el­ler ny och pri­set gäl­ler när man läm­nar den gam­la i ut­byte.

Ut­by­tes­sy­stem - för­del för dig

Vi tilläm­par ut­by­tes­sy­stem för att kun­na le­ve­re­ra en re­no­ve­rad ag­gre­gat till dig in­nan du re­tur­ne­rar din gam­la. Läg­re pri­ser med ut­by­tes­sy­stem ef­tersom du by­ter in din gam­la. Ob­ser­ve­ra att al­la vå­ra pri­ser på start­mo­to­rer och ge­ne­ra­to­rer för­ut­sät­ter att vi får din gam­la i in­byte. Om man in­te läm­nar stom­me in­om 10 da­gar då ska man be­ta­la stom­kost­nad (200-1500kr). Ga­ran­tin gäl­ler in­te om man in­te läm­nat till­ba­ka den gam­la ag­gre­gat (el­ler be­ta­lat stom­kost­nad).

Be­ställ­ning och le­ve­rans

Be­ställ­ning ge­nom­förs via:
• Web­bu­tik
• E-mail: in­fo@frej­bil­de­lar.se
• SMS: 0704694040
• Te­le­fon: 08-313030

Vi skic­kar van­ligt­vis al­la va­ror med Post­pa­ket- frakt­kost­nad en­ligt gäl­lan­de Pos­tens pris­lis­ta se frakt­kost­na­der. Be­ställ­ning som har en mind­re vikt och vo­lym kan be­stäl­las med le­ve­rans­sätt Brev. Be­ställ­ning­en kom­mer då att le­ve­re­ras di­rekt i din brev­lå­da. Ef­ter över­ens­kom­mel­se det går bra att av­häm­ta va­ror på Frej­ga­tan 49- Stock­holm.

Out­lös­ta pa­ket

Vid ej ut­löst för­sän­del­se de­bi­te­ras frakt (tur och re­tur) och ev. postförskotts­av­gift samt han­te­rings­kost­na­der- 20% av va­ruvär­det men minst 150kr. Al­la be­drä­ge­ri­er och fals­ka be­ställ­ning­ar po­li­san­mäls.

Be­tal­ning

• Kort­be­tal­ning på in­ter­net- (Vi­sa, Mas­ter Card)
• För­skotts­be­tal­ning Be­ta­la till PG 462496-1 ange ditt namn och or­dernr
• Post­för­skott Du be­ta­lar på post­kon­to­ret el­ler an­nat ut­läm­ning­stäl­le, till­kom­mer 120kr


• Swish - 123 305 90 45


• Fak­tu­ra Sve­aWeb­PayVid be­tal­ning via fak­tu­ra sam­ar­be­tar vi med Svea Eko­no­mi AB. För att hand­la
mot fak­tu­ra mås­te du ange ditt per­son­num­mer el­ler or­ga­ni­sa­tions­num­mer. För­ut­sätt­ning för att få hand­la mot fak­tu­ra är bland an­nat att du är re­gi­stre­rad i folk­bok­fö­rings­re­gist­ret i Sve­ri­ge och är över 18 år. Du får in­te ha någ­ra be­tal­nings­an­märk­ning­ar. 
Samt­li­ga fak­tu­ror är av Frej Bil­de­lar
 över­låt­na till Svea Eko­no­mi AB. Fak­tu­rans be­tal­nings­vill­kor är 14da­gar. Fak­tu­re­rings kost­nad- 18kr. Vid för­se­nad be­tal­ning ut­går av­ta­lad samt lagstad­gad på­min­nel­se­av­gift. 
Dröjsmåls­rän­ta ut­går med 2 % per må­nad. Vid ute­bli­ven be­tal­ning 
över­läm­nas fak­tu­ran till in­kas­so

• Del­be­tal­ning-Sve­aWeb­Pay

Ge­nom vårt sam­ar­be­te med Svea Eko­no­mi AB kan du teck­na ett kon­to­kre­ditav­tal 
och där­med kun­na del­be­ta­la ditt köp.
Kre­dit­ti­den väl­jer du ge­nom att krys­sa i det kam­pan­jal­ter­na­tiv som pas­sar dig bäst. Kö­pet kan all­tid be­ta­las i sin hel­het närsom­helst, in­nan för­fal­lo­dag.

Sed­van­lig kre­dit­pröv­ning sker ef­ter att per­son­upp­gif­ter­na läm­nats i kas­san, i vis­sa fall in­ne­bär det­ta att en kre­ditupp­lys­ning tas. En ko­pia på kre­ditupp­lys­ning­en kom­mer i så fall skic­kas hem till dig.

Har du någ­ra frå­gor så kan du ringa 08-51493113 för när­ma­re in­for­ma­tion.

Ex­em­pel på ef­fek­tiv rän­ta vid köp om 10 000kr, löp­tid 12 må­na­der, 0% rän­ta, upp­lägg­nings­av­gift 195kr, avi­av­gift 29 kr: 10,68 %.

All­män­na vill­kor hit­tar du här.

Stan­dar­di­se­rad eu­ro­pe­isk kon­su­ment­kre­di­tin­for­ma­tion hit­tar du här.

Trans­portska­dor

Om Du vid mot­ta­gan­det upp­täc­ker att för­sän­del­sen är trans­port­ska­dad, skall Du ome­del­bart an­mä­la det­ta till Pos­ten el­ler trans­por­tö­ren. Om des­sa ej åta­ger sig ska­de­an­sva­ret, skall Du kon­tak­ta oss. Em­bal­la­get spa­ras för even­tu­ell re­kla­ma­tion till pos­ten för trans­port­ska­da. Dolt fel: An­mäls till Frej Bil­de­lar in­om 3 da­gar från mot­ta­gan­det av va­ran.

Ång­er­rätt och re­tur

En­ligt di­stans­av­talsla­gen har man som kon­su­ment rätt att ång­ra ett köp in­om 14 ka­len­der­da­gar. Om Du ång­rar Ditt köp och skic­kar till­ba­ka he­la or­dern be­ta­lar vi till­ba­ka det be­lopp Du har be­ta­lat. För att en re­tur skall ac­cep­te­ras mås­te va­ran na­tur­ligt­vis va­ra oan­vänd. För pro­duk­ter som in­te re­tur­ne­ras i sitt ur­sprung­li­ga skick kom­mer Frej Bil­de­lar att de­bi­te­ra kun­den kost­na­der för att åter­stäl­la pro­duk­ten. Ar­tik­lar spe­ci­ellt hem­tag­na på kun­dens be­gä­ran (be­ställ­nings­va­ra) åter­ta­ges ej. Re­tur­pa­ket får in­te skic­kas till oss mot post­för­skott el­ler ef­ter­krav. Vill Du som kund ha kon­tant ut­be­tal­ning i sam­band med öp­pet köp, el­ler re­tur upp­ge all­tid ett bank­kon­to­num­mer el­ler post­gi­ro­kon­to. Ång­er­rätt och öp­pet köp 14 da­gar gäl­ler ej fö­re­tag.

Ga­ran­ti och Re­kla­ma­tion

En­ligt köpla­gen och kon­su­ment­köpla­gen För mer in­fo se Kon­su­ment­ver­ket.http://www.konsumentverket.se/ Vi läm­nar 2 års ga­ran­ti. Ga­ran­tin gäl­ler om nå­gon va­ra, trots nor­mal an­vänd­ning, skul­le gå sön­der. Ga­ran­tin gäl­ler från in­köps­da­tum. Vi be­sik­ti­gar var­je för­sän­del­se in­nan den skic­kas till dig. Skul­le va­ran än­då va­ra ska­dad el­ler fel­ex­pe­di­e­rad när den an­län­der så åtar vi oss att kost­nads­fritt åt­gär­da felet. Kon­tak­ta all­tid oss in­nan du skic­kar en re­kla­ma­tion. Kon­sta­te­rar vi fel i ma­te­ri­al el­ler till­verk­ning re­pa­re­rar vi va­ran el­ler sän­der dig en ny. Kö­pa­ren står för re­tur­frak­ten, om va­ran är fel­fri.

Ga­ran­ti­an­språk gäl­ler in­te:
• Om va­ran in­te un­der­sökts och jäm­förts med den gam­la de­len
• På re­na sli­ta­ge­de­lar som t ex kol
• Om va­ran mon­te­rats fel­ak­tigt
• Om in­grepp gjorts på fel­ak­tig va­ra ut­an vårt med­gi­van­de

Vi ac­cep­te­rar in­te kost­na­der:
• För mon­te­ring/de­mon­te­ring av fel­ak­tig va­ra
• För re­pa­ra­tion på an­nan verk­stad
• Even­tu­ell följd­kost­nad or­sa­kad av den fel­ak­ti­ga va­ran
• För pro­duk­tions­bort­fall el­ler ma­skinstil­le­stånd

Vid even­tu­ell tvist föl­jer vi All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­dens (ARN) re­kom­men­da­tio­ner.

Frej Bil­de­lar 2008 -(se­nas­te änd­ring 2018-10-12)

Copyright © 2008-present Frejbildelar, Inc. All rights reserved.